HỆ ĐIỀU HÀNH

Nhấn vào ON/ OFF để xem chi phí

ON
 • CPU
  VND/Core/h CORE
  VND/h
 • RAM
  VND/Mb/h Mb
  VND/h
 • HDD 1 ( Tier 1 Storage - High Performance )
  VND/Gb/h Gb
  VND/h
 • HDD 2 ( Tier 2 storage - Big volume )
  VND/Gb/h Gb
  VND/h
 • HDD Backup
  VND/Gb/h Gb
  VND/h
 • Địa chỉ IP Public
  VND/IP/h IP
  VND/h
 • Địa chỉ IP Private
  VND/IP/h IP
  VND/h
 • Traffic
  VND/Gb Gb
  VND/Gb
 • VND
 • Xuất hóa đơn
 • VND
Thanh toán